Symboly v CorelDRAW – tutoriál CorelDRAW

Verze: CorelDRAW® 12+

[17.07.2011 Petr Valach]

Symboly jsou jednou z pravděpodobně nejvíce opomíjených částí programu CorelDRAW. Neoprávněně, protože kromě toho, že zmenšují velikost souboru, velmi podstatně urychlují práci a navíc fungují jako určitý systém zálohy.

CorelDRAW se symboly tak, jak je známe dnes, pracuje plně od verze 12. V dřívějších verzích mělo toto slovo poněkud jiný význam. V současnosti se symbolem (definicí symbolu) v Corelu rozumí grafika (vektorová i rastrová), na kterou se odkazují další instance, takže ve skutečnosti je daná grafika definována pouze jednou a ostatní instance symbolů, které v kresbě na ni odkazují, jsou jen symbolickým odkazem, což znamená určitou datovou úsporu. Symboly lze spravovat, buď lokálně (v rámci daného souboru), lokálně v rámci počítače anebo vzdáleně. A existuje ještě jedna, velmi důležitá vlastnost symbolů: Pokud pozměníme definici symbolu, pozmění se tak všechny její instance. Můžeme tak vytvořit stovky instancí a všechny naráz změnit úpravou jen samotné definice symbolu. A to je velmi šikovné.

Vytvoření definice symbolu

Chcete-li určitý objekt definovat jako symbol, je třeba jej nejprve nakreslit. Při tvorbě není třeba mít obavy, definici symbolu lze kdykoliv upravit. Symboly nepodporují vrstvy – pokud vytváříte definici symbolu z objektů nacházejících se ve více vrstvách, budou tyto objekty přesunuty do jediné vrstvy. Také nelze užít průhlednosti. Jakmile budete hotovi, vyplatí se otevřít ukotvitelný panel Správce symbolů (nabídka Úpravy | Symboly | Správce symbolů). Z objektu symbol vytvoříte buď tak, že jej (resp. celou skupinu, je-li objektů více – skupinu není třeba seskupovat) přesunete do Správce symbolů, anebo použijete kontextovou nabídku (Symbol | Nový symbol), případně nabídku Úpravy | Symbol | Nový symbol. Nejjednodušší je asi přetažení do Správce symbolů, kontextovou nabídku není možné použít vždy, například v uvedeném příkladě není položka Symbol přístupná. Museli bychom objekty tvořící lineární přechod nejprve seskupit.

Nové symboly mohou sestávat z již definovaných – stačí je do definice symbolu zakomponovat například přetažením symbolu ze Správce symbolů do kresby, v níž tvoříte definici symbolu.

Objekty připravené ke konverzi na symboly
Objekty připravené ke konverzi na symboly

prázdný ukotvitelný panel Správce symbolů
Prozatím prázdný ukotvitelný panel Správce symbolů

Před přetahování symbolu do Správce symbolů se přesvědčte, zda je ve střední části panelu vybrána položka patřící k aktuálnímu souboru – tedy název souboru. Nikam jinam nelze v tuto chvíli symboly ukládat, než do aktuálního souboru.

Jakmile budete mít symbol v knihovně symbolů, stane se z objektu instance symbolu, což poznáte podle označení. Pokud objekt označíte, budou jeho úchyty v modré barvě. O tom, že se jedná o symbol, vás informuje stavový řádek a také Správce objektů.

Symbol je v knihovně symbolů, je pojmenována jako Symbol#, kde # je pořadové číslo symbolu.

V horní části Správce symbolů naleznete jednak náhled vybraného symbolu, ale také další doplňující informace o vybraném symbolu. Jednak kolik instancí je v kresbě vloženo, zda je symbol propojen na externí knihovnu (viz dále) a také to, zda obsahuje vnořené symboly. Co to znamená?

Správce symbolů

Co všechno lze najít ve Správci symbolů

Pokud vytváříte definici symbolu tak, že k objektu připojíte již definovaný symbol, bude v náhledové části Správce symbolů o této skutečnosti informace – takový symbol totiž bude obsahovat vnořené symboly. Pro vás taková skutečnost neznamená žádné omezení, je to čistě jen informace. Jen je třeba mít na paměti, že pokud budete upravovat symbol, který slouží jako část symbolu jiného, bude stejným způsobem upravena i tato složená část. O tom, kterak upravovat symboly, se dočtete dále.

Práce se symboly

Co lze se symboly dělat? V prvé řadě je vhodné je nějak pojmenovat, zvláště, máte-li jich více. (Náhledy symbolů nemusejí často postačovat k identifikaci, například pokud jedním symbolem je vektorová a druhým rastrová podoba téhož objektu.) Ve spodní části okna Správce symbolů jsou dvě skupiny tlačítek. Pomocí první lze vkládat instance označeného symbolu, symbol upravit (symbol přejmenujete prostřednictvím Správce objektů nebo poklepáním na název symbolu ve Správci symbolů) a také mazat. Při mazání symbolu buďte obezřetní, protože smazáním definice symbolu si smažete také všechny její instance!

Dvě tlačítka napravo mají velmi zajímavou funkci. Úplně poslední, Vymazat nepoužité definice, jak už vyplývá z jeho názvu, vymaže z knihovny symbolů ty symboly, jejichž instance nejsou přítomny v kresbě. Pokud tedy nějaké symboly již nepotřebujete, lze je takto hromadně promazat. Stisknuté tlačítko Měřítko podle skutečných jednotek umožňuje zachovávat proporce symbolu tehdy, pokud změníte měřítko kresby.

Novou instanci symbolu vložíte do kresby buď přetažením ze Správce symbolů, anebo stisknutím tlačítka Vložit symbol. Poté, co je instance symbolu vložena, lze ji přemístit, změnit její velikost, otočit, přemístit do jiné vrstvy, změnit její průhlednost a další vlastnosti, poskytované panelem Vlastnosti objektu – a v podstatě již nic dalšího. Chcete-li instanci symbolu upravovat jako objekt, musíte ji na objekt převést - z kontextové nabídky (Vrátit se k objektům) nebo opět prostřednictvím nabídky Úpravy | Symboly. Tím ovšem ztratíte vazbu na definici symbolu, takže tento krok provádějte s rozvahou, protože jej nelze vzít zpět jinak, než funkcí Zpět.

Vlastnosti objektu
Pomocí ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu lze upravit třeba zalamování textu kolem symbolu a také průhlednost

Úprava symbolů

Nejste-li se stávající podobu symbolu spokojeni, lze ji změnit. To lze učinit několika způsoby, všechny vedou ke stejnému výsledku:

  • vyberte instanci symbolu a z kontextové nabídky (nebo z nabídky Úpravy) vyberte položku Upravit symbol;
  • ve Správci symbolů vyberte požadovaný symbol a stiskněte tlačítko Upravit symbol;
  • poklepejte na ikonu tužky u vybraného symbolu.

Upravovaný symbol se přemístí do středu stránky a jeho název ve Správci symbolů je zašedlý. To znamená, že jej nelze vkládat do kresby (tím by symbol obsahoval jako vnořenou část sám sebe, a to nelze) ani mazat. Po provedených úpravách stiskněte tlačítko Dokončit úpravy objektu, které je v levé dolní části okna, anebo využijte (místní) nabídku s položkou Dokončit úpravy symbolu. Symbol se na stránce poté přemístí do polohy, v níž byl původně.

Dokončit úpravy objektu
Po provedených úpravách je třeba provedené úpravy schválit stisknutím tohoto tlačítka

Je možné upravovat více symbolů naráz. O tom, že se symboly upravují, vás informují pouze zašedlá pole ve Správci symbolů. Nevytvoří se žádná další stránka, neotevře se další dokument. Proto se při manipulaci se symboly vždy přesvědčte, zda není nějaký v editovacím režimu. Postup pak je jednoduchý – upravíte jeden symbol, dokončíte úpravu, upravíte druhý a tak dále. Dokud nedokončíte úpravy symbolů, nemůžete pokračovat v normální práci, protože jakékoliv změny v kresbě se zanesou do definice symbolu.

Při úpravách symbolu, který je i vnořeným symbolem u jiné definice symbolu, bude zašedlý název složeného symbolu i jeho vnořené části. Znamená to, že v tu chvíli lze vnořený symbol upravovat, ale složený symbol ne. Naopak, pokud budete upravovat složený symbol, nejste nijak omezeni. Dokonce můžete zároveň upravovat i onen vnořený symbol. Jakmile tak učiníte a změny uložíte, okamžitě se projeví i u editovaného složeného symbolu. (Samozřejmě se změny projeví vždy, nejen tehdy, když je zrovna složený symbol upravován.)

Práce s knihovnami symbolů

Knihovnu symbolů, která je součástí otevřeného dokumentu, lze exportovat a sdílet s jinými uživateli. Chcete-li symboly z dokumentu uložit, vyberte ve Správci symbolů aktuálně otevřený dokument, označte ve Správci symboly, které chcete exportovat, a stiskněte tlačítko Exportovat knihovnu. Vyberte pak v Průzkumníkovi adresář, do nějž se knihovna vloží. Standardně je vám nabízen uživatelský adresář User Symbols. Knihovnu symbolů však lze uložit i jinam, na jakékoliv úložiště. Pokud knihovnu symbolů vyexportujete do uživatelského adresáře User Symbols, objeví se odkaz na knihovnu ve Správci symbolů, ve složce Uživatelské skupiny. Pokud by dříve existovala v tomto adresáři nějaká knihovna, po otevření jakéhokoliv souboru CorelDraw a Správce symbolů by tato knihovna byla ve Správci obsažena. A to i tehdy, pokud by byla vnořena v nějaké podsložce. Zkuste si ještě jednou knihovnu symbolů z dokumentu vyexportovat (třeba pod jiným názvem), ovšem tentokrát například na Plochu. Odstraňte všechny symboly ze Správce symbolů, abyste mohli zaregistrovat změny. (V tuto chvíli se již nemusíte o své symboly bát, jsou bezpečně umístěny hned na dvou místech.) Poté vyberte složku Místní symboly. Zmáčkněte tlačítko Přidat knihovnu a nasměrujte CorelDRAW na Plochu. Můžete nechat obě pole odškrtnutá (pokud nemáte na ploše žádný adresář, bude pole Rekurzívně neaktivní). Ve složce Místní symboly se vytvořila složka Plocha, která obsahuje jednu knihovnu symbolů – tu před chvílí exportovanou. Lze ji nejen upravovat, ale i smazat, protože možnost Kopírovat knihovnu místně nebyla povolena. To znamená, že knihovna zůstala na svém místě a Správce symbolů se na ni jen odkazuje.

Pokud tedy při importu knihovny zaškrtnete následující pole, stane se toto:

  • Rekurzívně… importuje knihovny ze všech podsložek vybrané složky,
  • Kopírovat knihovnu místně… zkopíruje knihovnu do uživatelského adresáře User Symbols, ve Správci symbolů nebude ve složce Místní symboly, ale Uživatelské symboly; uživatelské symboly lze upravovat, ale knihovny z tohoto adresáře nelze mazat ve Správci symbolů, je třeba je smazat ručně.


Všechny místní knihovny symbolů lze odstraňovat ze Správce symbolů, vyjma uživatelských

Je samozřejmě možné knihovny symbolů naimportovat přímo do otevřeného dokumentu. To je užitečné například tehdy, pokud soubor bude putovat k uživateli, který nemá přístup k vašim knihovnám symbolů. Vyberte tedy knihovnu, jejíž symboly chcete importovat do dokumentu, ze seznamu symbolů vyberte symboly, které chcete vložit, a stiskněte tlačítko Vložit symbol. Pak každou instanci symbolu označte a zrušte u ní propojení na externí knihovnu - z místní nabídky nebo z nabídky Úpravy vyberte položku Zrušit propojení. Tím se označený symbol vloží do knihovny symbolů náležející danému dokumentu (každý dokument má právě jednu interní knihovnu symbolů), takže bude možné jej vkládat i bez přítomnosti externí knihovny symbolů.

Externí knihovna
Všechny symboly všech externě propojených knihoven jsou neupravitelné, upravovat lze jen celé knihovny anebo symboly z knihovny dokumentu

Úprava knihovny symbolů

Importovanou knihovnu symbolů a její symboly lze samozřejmě také upravovat. Knihovny se ukládají ve formátu .csl (Corel Symbol Library), což je v podstatě běžný .cdr soubor s definicemi symbolů, takže jej lze normálně v Corelu otevřít a upravovat. Stačí určitou knihov­nu naimportovat ve Správci symbolů, klepnout na ni pravým tlačítkem myši a vybrat Upravit knihovnu. Tím se otevře nový dokument, v němž lze klasicky jednotlivé symboly editovat (musíte ve Správci označit nejvyšší položku se jménem knihovny, a tedy i právě otevřeného souboru). Po provedení změn se změní také symboly ve všech dokumentech, které na knihovnu a její symboly odkazují. Šikovný způsob, jak naráz upravit stovky souborů…

Zdrojové soubory ke stažení:

CDR knihovna1.csl (CDR, 12, 3.9 MB)
CDR symboly.cdr (CDR, 12, 3.9 MB)

Autor: Petr Valach

top


www.multimedia-activity.cz - webdesign, webhosting, multimedia, reklama, potisk triček

COREL.com  / Obsah 2002 CORELclub.cz